දැනුම් දීමයි
මේකට යන එන හැම දෙනාගෙන්ම ඉල්ලන්නෙ බලලා නිකන්ම යන්න එපා. ඔයල දාලා යන 1 කමෙන්ට් එකත් මට මහා හුගක් වටිනවා....

Saturday, August 25, 2012

බුදු හාමුදුරුවනේ...

පිහිටක් නැති සරණක් නැති..

සතුටක් ඇති මුහුණක් නැති..


මේ සසර දනව්වේ අපි අසරණ වෙලා වගේ


සිතට දැනෙනවා..........


බුදු හාමුදුරුවනේ...No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...